7 ลักษณะคนเก่งจริง ที่มักอยู่ในที่ทำงานคนแบบนี้มีน้อย..หลายบริษัทต้องการคนแบบนี้

1. มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดีจะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศน

คติในเชิ งลบเพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องและยินดี แก้ไขให้ถูก

2. การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบคือเรื่องที่สำคัญมากแก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงาน

มาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย

คุณควรรับผิดชอบตัวเองโดยทำงานได้แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแล หรือคอยตามทวงงาน

3. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ย าก

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ ที่องค์ก รเขาต้องการหรอก

4. ต้องทำ มากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้

มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า

มีลู กแมวที่เพิ่งคล อ ดมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมา แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวน แล้วบอกลักษณะของลู กแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

5. มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุ ป ส ร ร คต่างๆ ในการทำงาน

แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จคนประเภทนี้

เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้าน ายผิ ดหวังเลย

6. ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้า ที่ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

7. การทำงานเป็นทีม สำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมนั้น ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ

ถดถ อ ยให้แก่องค์กรได้ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้น บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่า การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลย ไม่ว่าคุณจะไปสมั ครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

คนเก่งที่เก่งจริงๆ

คือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องไหน

ไม่ฉายเดี่ยว ในเรื่องที่ตนไม่เก่ง

คือคนที่ให้คนที่เก่งกว่า

ได้หยัดยืนและมีพื้นที่

คนเก่งแบบนั้น จะได้รับการยอมรับ

และเก่งแบบฉลาดในการอยู่ร่วมกับคนอื่น

ขอบคุณ : j o b b k k