เกร็ดความรู้

4 วิธีเป็นแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น มันมีค่ายิ่งนักต่อลูกๆ

ตามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาท ของความเป็น “แม่” ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเป็น แม่ที่ดี นั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูก ด้วยการให้นมป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูกเติบโตทางด้าน ร่ า ง ก า ย เพียงอย่างเดียว

แต่หมายถึงการดูแลให้ลูกเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน ร่ า ง ก า ย อารมณ์ สังคม

สติปัญญาและจิตใจด้วย ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้ ได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจาก แม่ที่ดี นั่นเอง

แม่ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

1. มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมในปัจจุบัน มักมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่

แต่มีลูกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจที่จะมี ซึ่งเมื่อให้ กำ เ นิ ด ลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควร

จึงทำให้ลูกเป็นเด็กที่ข าด ความรักความอบอุ่น และมักจะมีพ ฤ ติก ร ร ม ที่สร้างปัญหาให้สังคม

ดังนั้น การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อม ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อการมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้

และหลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภั ย แข็งแร ง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

2. มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ก็ตาม ต่างก็ อย าก ให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลา

กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงานมากเพียงใดก็ตาม ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย ทำกิจ ก ร ร มด้วยกัน

เช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัย ที่แสวงหาตัวตน

แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง พักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ

และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่า ย าม ที่ลูกสุขหรือทุ กข์ก็ตาม

3. รักและให้อภั ย

คนเป็นแม่สามารถแสดงความรัก กับลูกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบกอด อุ้ม หอม แก้ม ลูบหัว

การพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่ามีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง

และมีพัฒนาการทางสติปัญญา ที่ดีมากกว่าเด็กที่ข าด ความรักความอบอุ่นจากแม่ นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิ ด พล าดในสิ่งใดก็ตาม

เช่น ทำข้าวของเสี ย หายหนีเที่ยว สอบ ต ก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภั ยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลยในการตักเตือน

หรืออาจมีการลงโท ษว่ากล่าวตามสมควร ซึ่งก็อย่าใช้วิธีลงโท ษ รุ น แ ร ง ด้วยการ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย

หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย กับลูกเลย เพราะนั่นจะเป็นการสร้าง บ า ด แ ผ ล ในใจลูก

ให้คิดไปว่าแม่ เ ก ลี ย ด ตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกลายเป็นคน ก้ า ว ร้ า ว ดุดันและประชดทำในเรื่อง ร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

4. อย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ พฤติกรรมของแม่ไว้

ฉะนั้น แม่เป็นอย่างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น

ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อน ว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม

ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดมาได้อย่างดีหรือไม่ ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่

และมีเวลาให้กับลูก อย่างเต็มที่ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ โดยอย่าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่าง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ขอบคุณ : ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์