เกร็ดความรู้

5 แบบอย่างแม่ที่ดี ที่ลูกอยๅกยึดเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตเมื่อเติบโต

ตามทัศนคติของผู้เขียนแล้ว บทบาท ของความเป็น “แม่” ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะการเป็น แม่ที่ดี นั้นไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูก ด้วยการให้นมป้อนข้าวป้อนน้ำให้ลูก

เติบโตทางด้าน ร่ า ง ก า ย เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการดูแลให้ลูกเติบโตขึ้น เป็นคนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็น ทางด้าน ร่ า ง ก า ย อารมณ์ สังคม

สติปัญญา และจิตใจด้วย ซึ่งลูกจะเป็นเช่นนี้

ได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ต้องมาจากการเลี้ยงดูจาก แม่ที่ดี นั่นเองแม่ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

1.มีเวลาให้กับลูกเสมอ

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ก็ตาม ต่างก็ อย าก ให้แม่มีเวลาให้เขาอยู่เสมอ

ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลา กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงานมากเพียงใดก็ตาม

ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย ทำกิจก ร ร มด้วยกันเช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

เมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัย ที่แสวงหาตัวตน

แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง พักพิงใจให้กับลูก

โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูก ๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ และอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่า ย า ม ที่ลูกสุขหรือทุ กข์ก็ตาม

2. มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

เรื่องนี้ถือเป็นประเด็น ที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมในปัจจุบัน มักมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่

แต่มีลูกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจที่จะมี

ซึ่งเมื่อให้ กำ เ นิ ด ลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควรจึงทำให้ลูกเป็นเด็ก

ที่ข าดความรักความอบอุ่น และมักจะมีพ ฤ ติ ก ร ร ม ที่สร้างปัญหาให้สังคม ดังนั้น

การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อม ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด

ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อการมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้ และ

หลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภั ย แข็งแร ง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

3.อย่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

คำที่กล่าวกันว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” นั้น เป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ

พ ฤ ติก ร ร ม ของแม่ไว้ ฉะนั้น แม่เป็นอย่างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง

4.มีความเข้าใจและคอยสนับสนุนลูก

รักลูกในแบบที่ลูกเป็น สนับสนุนลูกในสิ่งที่ลูกเลือก อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ขอแค่คุณลองทำดู รับรองคุณเป็นฮีโร่ในใจลูกคุณแน่นอน

5.รักและให้อภั ย

คนเป็นแม่สามารถแสดงความรัก กับลูกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโอบ กอด อุ้ม หอม แก้ม

ลูบหัว การพูดจาที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่า

มีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีพัฒนาการทางสติปัญญา

ที่ดีมากกว่าเด็กที่ข าด ความรักความอบอุ่นจากแม่

นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิ ด พล าดในสิ่งใดก็ตาม เช่น ทำข้าวของเสี ย

หายหนีเที่ยว สอบตก ฯลฯ แม่ที่ดีควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภั ยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลย

ในการตักเตือนหรืออาจมีการลงโท ษว่ากล่าวตามสมควร ซึ่งก็อย่าใช้วิธีลงโท ษ รุ น แ ร ง

ด้วยการ ทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย หรือด่าว่าด้วยถ้อยคำ ห ย า บ ค า ย กับลูกเลย

เพราะนั่นจะเป็นการสร้าง บ า ด แ ผ ล ในใจลูก ให้คิดไปว่าแม่

เ ก ลี ย ด ตนเอง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกลายเป็นคน ก้ า ว ร้ า ว ดุดันและประชดทำในเรื่อง ร้ า ย ๆ มากยิ่งขึ้นได้

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย ยกตัวอย่าง เช่น

– ถ้าแม่เป็นคนที่มีนิสัย ห ย า บ ค า ย ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

– ถ้าแม่เป็นคนที่ใจแคบ ตระหนี่ถี่เหนียว ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ใจกว้าง ชอบแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้

– ถ้าแม่เป็นคนมีนิสัยปลิ้นปล้อน หลอกลวง ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง และจริงใจได้

– ถ้าแม่เป็นคน ขี้ โ ก ง มักได้ละโมบ โลภมาก ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อสั ตย์ และรู้จักพอ

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น

ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อน ว่าใจพร้อม กายพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ

ที่จะเกิดมาได้อย่างดีหรือไม่ และเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้ว

และได้เป็นแม่คนแล้วก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล ทะนุถนอม เอาใจใส่และมีเวลาให้กับลูก อย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นแม่ที่

มีความรัก และให้อภั ยกับลูกเสมอ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ โดยอย่าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่าง เ ล ว ร้ า ย ให้กับลูกเลย

ขอบคุณ : ผู้ จั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์