จงขอบคุณเขา คนที่ทำให้คุณจนมุม (ข้อคิดดีมาก..แรงผลักดันถึงเป้าหมายเร็วกว่าเดิม)

เมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณจนมุม ..จงขอบคุณ..

ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขาเดินขึ้นเขามักเหนื่ อยและ ลำบ าก

แต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่า หากมัวแต่ฟังเสียงคน นิ น ท าอยู่ที่ตืนเขา คุณจะไม่มีวันไปถึงยอดเขา

เมื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแล้วมองลงมา คุณจะไม่ ได้ยินเสียงคนพวกนั้นแล้ว

คุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษ

เพียงใดอาจเหนื่ อยหน่อยให้พักสักครู่ แต่อย่าเดินกลับลงไป

เพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่ อย คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้ว

ในขณะที่คุณกำลังพย าย าม คุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง และไม่มีใคร

สมหวังทั้งชีวิต เมื่อเจอความทุ กข์ความไม่สมหวัง

คำตอบ ที่ดีที่สุดก็คือ ..อดทน.. หากมีใครสักคนหนึ่งบีบให้คุณจนมุม

ต้องขอบคุณเขาคนนั้น ขอบคุณ ไม่ได้แปลว่า ยอมแ พ้

ไม่ตอบโต้ ไม่ได้หมายถึง ความปราชัย แต่เป็นเสมือนการฝึกจิตใจ

เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพราะเขาบีบให้คุณจนมุม จึงทำให้คุณต้องหาทางออก

ความอดทน คือ ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้คุณแบบไม่รู้ตัว ในขณะที่เขากำลังดีใจ

คิดว่าเขาทำให้คุณลำบ ากได้ แต่คุณกำลังพย าย ามอย่างหนัก

เพื่อพาตัวเองไปสู่จุดที่สูงขึ้น ทนได้สักวันย่อมเหนือใคร ทนไม่ได้สุดท้ายย่อมเสี ยใจ เปรียบเช่น

1. ที่วงเวียนวาดวงกลมได้ เพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่งมั่นคงอยู่กับที่ ที่คนเราไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ เพราะใจไม่นิ่งต่อแร งกดดัน และขาก็ไม่ยอมก้าวเดิน

2. ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโต ทำในสิ่งที่คุณไม่อย ากทำเรียกว่า เปลี่ยนแปลง

ทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำเรียกว่า ฝ่ าฟั นอุ ป ส ร ร คและปัญหา

3. หากคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ช่วย นั่นแปลว่า คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพ

แต่หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย นั่นแปลว่า สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เชื่อมั่นในศั ก ย ภาพของคุณ

4. เรื่องซับซ้อนทำให้เป็นเรื่องง่ายคุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ ยวชาญ เรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ คุณจะกลายเป็น ผู้ชำนาญการ

เรื่องซ้ำๆ ทำด้วยความตั้งใจคุณจะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ