ข้อคิด

วิบๅก ก ร ร ม 7 ข้อที่ต้องพบเจอ ของคนไม่รู้จักพอ ที่ทิ้งครอบครัวนอกใจแฟน

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งครอบคัรวไปมีคนอื่น ทิ้งคนที่รักคุณมากๆ ไปเจอความสุขชั่ วคราว

อย ากจะบอ กให้เตรียมใจรับกับ 7 วิบากกรรมที่คนทิ้งครอบครัว ไปมีคนอื่น จะต้องพบเจอ ไปดูกันว่า

การที่นอกใจคนรักไปมีคนอื่น จะต้องเจออะไรบ้างจริงๆ ปัญหามือที่สามหรือ

การนอกใจเนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะ ถ้าคนที่เรารัก คนที่เราเชื่อใจ เขาไม่คิดที่จะนอกใจเราปัญหาทุกอย่ างเรามักจะมองว่า

คนที่มาเป็นมือที่สามเป็นฝ่ายผิ ด แต่ความเป็นจริงแล้ว คนรักของเรานี่แหละตัวดีของเรื่องเลยเพราะถ้าเขามั่นคง

ไม่คิดที่จะนอกใจเรา มือที่สามก็ไม่มีความหมายหร อ ก การที่มีใครสักคน มาแ ย่งแฟน หรือ

คนรักของคุณไปได้ นั่นก็เพราะว่าคนรักของคุณเองนั่นแหละ ที่ยินยอมพร้อมใจ

เพราะถ้าเขาไม่เล่นด้วยซะอย่ าง เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดหร อ ก

1. ไม่มีเกียร ชื่อ เสียง หรือการยอมรับใดๆ คนที่นอกใจ เลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีสวยงามขนาดไหนนะ

แต่ข้างในจริงๆ ก็ไ ร้ซึ่งการยอมรับ จากคนอื่น มีแต่คนนินท า ต่อหน้าแม้ทำดีแต่ลับหลังเจอแต่คนพูดให้ร้ ายอยู่เรื่อยไป

ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติได้เพราะ ไม่เจริญ เพราะมีแต่เรื่องเสี ยๆ หายๆ

2. ก็ตอนยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะทำให้ ต้องจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่น ชิงไปไป

รักใครเขาได้ไม่นาน ก็ต้องจากกันไปตลอด ต้องช้ำใจ เสี ยใจ อยู่เรื่อยไป

3. ป่ วยง่าย โ ร คเยอะ คนที่มักแย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยเขามา

อีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่าเชื่อ ก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย ที่เกี่ยวกับโ ร ค ลับ ๆ อันเกี่ยวกับ

อ วั ย ว ะ เ พ ศ แทบทุกคน จากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากหรือน้อยเท่านั้น

4. ชีวิตตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ คนที่เอาเปรียบ อยู่รอบข้าง

5. บุตร บริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง เมื่อไรที่มีลูก ลูกก็จะไม่เชื่อฟังคุณ ได้ ลูกเ ว รลูกก ร ร มที่นำแต่ความทุ กข์ใจมาให้

6. ชีวิตนั้นจะไ ร้บุญ วาสหนาใหญ่ มาขั ดขวางก่อนต ๅ ย ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก ร ร มชั่ วที่ทำการนอกใจไว้

จากความเป็นคนไปก็มีแต่ ต ก น ร ก ตามผลก ร ร มที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคน

ที่เรากระทำผิ ดด้วย เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรม บ าปครั้งนี้ก็จะยิ่งหนา แล ะย าวนานมากขึ้นไป

แม้ร้อยปีพันปี ก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง หากเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเพ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า

7. เมื่อเป็นคน ลักกินข โม ย กิน นานวันไปจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ แน่วแน่

กลับกลายเป็นเสื่ อ ม ลงเป็นคน ระแวง หัวเสี ยง่ายกังวลไปทุกเรื่อง

กลั วคนจะทำร้ าย กลั วต่างๆ นานๆ แม้มีเงินทองมาก ใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจกลับโท ร ม

ขอบคุณ : แบ่ งปั น สาระ