สุขภาพ

ปัจจุบันความสำคัญกับความเสมอภาคของผู้หญิงได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเลือยๆ

ผู้หญิงยุคใหม่แค่สตรอง และมั่นใจ ก็ประสบความสำเร็จได้ ไม่ย ากเลย

สังคมปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับ “ความเสมอภาคทางเพศ” ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบ มากขึ้นในทุก

แวดวง ไม่ว่าจะเป็น วงการเมื อ ง วิชาการ ธุรกิจ หรือวิทย าศาสตร์ ผู้หญิง ก็เข้ามามี

อิทธิ พ ลมากขึ้น เรามาดูกันค่ะว่าผู้หญิงควรมีลักษณะแบบไหนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

1. ผู้หญิงที่พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคนที่ จะเกิดมาพร้อมกับความ

สำเร็จ การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะ

ประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ ในการพัฒนาทักษะ

และความสามารถของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

2. ผู้หญิงที่สามารถบริหารจัดการเรื่องการเงินได้เป็นอย่ างดี

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด? ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการ

การเงินเป็นอย่ างดี จากผลสำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดย

มาสเตอร์การ์ด (MasterCard Consumer Purchasing Priorities 2016) พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทย มีการตัดสินใจด้านการเงิน

เกี่ยวกับการออมและการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญกับการ

บริหารจัดการการเงินในครัวเรือน เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอันดับ แรก เ พ ร า ะมันทำให้พวกเธอ

สามารถที่จะควบคุม บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงินออม การ

ลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3. ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็นแ ร งผลักดันแม้

จะต้องทำงานอย่ างหนัก หรือมีความรับผิ ด ชอบสูง

แต่พวกเธอจะแ บ่ งเวลาให้กับครอบครัว ไม่ว่าตารางงาน

จะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่า ทุกครั้งที่ครอบครัว ต้องการเธอ เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ

สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเองถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกันและความสำเร็จที่พวกเธอได้รับ

ทั้งหมดจะไ ร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแ บ่ งให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้าน

การงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวของพวกเธอและการทำงานนั่นเอง

4. ผู้หญิงที่มีความมั่นใจ ไม่ยอมแ พ้

การมีความมั่นใจและความเพียรพย าย ามเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งด้านการทำงาน

เ พ ร า ะฉะนั้นไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่ างไร เธอรู้คุณค่าของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้

5. ผู้หญิงที่กล้า..ที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน

หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ

เ พ ร า ะมันเป็นการแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

เธอชอบความรู้สึก ตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความเสี่ ยง และพวกเธอก็ไม่กลั วที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไปถึงแม้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้

แต่สำหรับพวกเธอแล้วทุกอย่ างเป็นไปได้เสมอ