สุขภาพ

เลี้ยงลูกอย่างไร เมื่อเขาเติบโตให้เขาได้มีอนาคตที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิต

หากไม่อย ากเป็น “พ่อแม่รังแกฉัน” คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกได้รู้จักกับความลำบ าก

ฝึกให้ลูกมีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือพย าย ามช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก

เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ไม่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุ

คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักพอเพียง และไม่ตามใจลูกจนเคยตัว

ถ้าสิ่งไหนที่เกินความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงให้ไม่ได้

เช่น “ลูกมีของเล่นที่เหมือนกันอยู่แล้ว” หรือ “ชุดเก่าที่มียังสวยอยู่เลยลูก”

ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี โดยไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยให้ลูกเห็นด้วยเช่นกัน

2. อย่ากลัวลูกลำบ าก

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักทำงาน ฝึกให้เขา ช่วยเหลือตัวเอง และได้ทำอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่บ้าง

เช่น สอนให้รู้จักเก็บของเล่นด้วยตนเอง สอนให้เก็บจาน

สอนให้รู้จักจัดหนังสือเรียน ช่วยงานบ้าน โดยให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความลำบาก รู้จักความพย าย ามในการทำให้งานต่าง ๆ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยตนเอง

3. อย่าปกป้องลูกมากเกินไป

ควรให้ลูกออกไปเจอ สิ่งต่าง ๆ ให้เขาได้เรียนรู้โลกภายนอก และได้รู้จักการเข้าสังคม

เพื่อเปิดโอกาสให้เขาพบเจอผู้คนที่หลากหลาย

จะได้รู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนดี กับคนไม่ดี

ฝึกสังเกตและได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ

4. ฝึกความอดทนให้ลูก

ส่งเสริม ให้ลูกได้ทำกิจ ก ร ร ม ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความอดทน เช่น เดินทางไกล

ปลูกต้นไม้ เล่นหมากกระดาน และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้การเผชิญอุ ป ส ร ร คให้เขาได้มีความเข้าใจ

ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หามาได้ง่าย ๆ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่

ก็ต้องมีความอดทนที่จะสอนลูก และพูดคุยด้วยเหตุผลกับลูกด้วยความใจเย็นเช่นกัน

5. ไม่ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก

การให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอกจากจะไม่ดีต่อพัฒนาการทางส ม อ งแล้ว

ยังส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กด้วย

เพราะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความรวดเร็วฉับไว

เมื่อเด็กใช้งานบ่อย ๆจะทำให้เด็กติดนิสัยเอาแต่ใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องการความรวดเร็ว

ทำให้ไม่รู้จักการรอคอย ใจร้อนและสมาธิสั้น ดังนั้นเ ด็ ก

ทารกจนถึงวัย 2 ปีไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ไ ฮเทคต่าง ๆ ควรให้เริ่มเล่นได้เมื่อเด็กอายุ 3 – 5 ปี

และให้เล่นได้วันละไม่เกิน 1 ชั่ วโมง

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ สอนให้ลูกรู้จักกับความลำบ ากบ้ าง ฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้โลกภายนอกบ้าง

ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิต มีภูมิคุ้มกันที่ดี

เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็สามารถเรียนรู้และพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณ : t r u e p l o o k p a n y a