ข้อคิด

5 เรื่องนี้ลูกกตัญญูรักพ่อแม่เขาจะไม่ทำกัน “บุญใดก็ไม่เท่า บุญกตัญญูต่อพ่อแม่”

1. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน ไม่มีความสามารถ

ไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต

คอยเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่านว่า

“สู้พ่อแม่ของคนอื่นเขาไม่ได้”

คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป มันจะกลายเป็นตราบ าปในชีวิตคุณไปตลอดชีวิต

2. ไม่โท ษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ท่านบ่นว่าก็เพราะ เราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าก็เพื่อเรา ต้องการให้เราได้ดี ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อย ากให้ได้สิ่งที่ดีกับลูก

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

3. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าทำอะไรช้า

เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าว่าท่านทำอะไรช้า ถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอดทนมากแค่ไหน ในการสอนให้เราเดิน

สอนให้เรากิน สอนให้เรา..ฯลฯ

ตอนที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแร งกายเพื่อพวกเรา

มาถึงนี้ร่างกายจึงทรุ ดโท รม ถ้าวันหนึ่งท่านแก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่ อมถอย จำไว้เลย

“เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันหน้า”

4. ไม่โท ษพ่อแม่ว่าท่าน จู้จี้จุกจิก

ท่านเกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มามากว่า อย่ าเสี ยงดังใส่ท่าน หากท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว

ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ

เพราะคนที่รักเราจริงนะ จึงจะจู้จี้ในเรื่องเช่นนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของท่านแน่นอน คุณว่าจริงมั้ย

5. ไม่โท ษพ่อแม่ย ามท่านป่ วยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะงานเยอะ จะดึกดื่นขนาดไหน พอเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที

ท่านจะพาเราไปหาหมอท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษา

เราในทันที ย ามที่ท่านป่ วยไ ข้ เราจงทำเหมือนที่ท่านทำให้เรา

ได้มากน้อยแค่ไหนล่ะ? หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บป่ วยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูไม่สนใจพ่อแม่

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่า เป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคน

พ่อแม่ให้กายสังข ารมา ไม่ใช่ให้เรามาคอยกล่าวโท ษท่าน เราโตขึ้นเรื่อยๆ พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก

ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ถ้าแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภั ยมิได้

แล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้ล่ะ? ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากตอนนี้ ดูแลท่านก่อนจะสาย

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้มีความอดทน จากการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุก ๆ เรื่อง

4. ทำให้พ้ นทุ กข์พ้ นภั ยได้

5. ทำให้ได้ล าภโดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก..

 

ขอบคุณ : k h a o n a r o o