ข้อคิด

ปราชญ์จีนกล่าวไว้ คนทั้ง 5 ประเภท อย่าได้ไปหลงคบ ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเถอะ

ในตำราพิชัยยุทธ ของขงเบ้ง มีบทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดคน ชั่ ว ในบ้านเมืองโดยจัดคนแบบนี้ไว้ว่า “ห้า ชั่ ว ” ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคบหาคนเหล่านี้ไว้

คนเหล่านี้ คือ คนเจ้าเล่ห์ ไ ร้ศีลสั ตย์ ควรปลีกตัวออกห่างให้ไกล อย่าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมให้ปลีกตัวออกห่าง หากมีอยู่ในองค์กร อาจทำให้องค์กรหรือส่วนรวมเสื่ อ มเสี ย

หากคบไว้เป็นมิตรล้วน แต่จะนำความเดื อ ดร้ อ น มาให้

1. ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย

แบ่งพรรคแบ่งพวก สมคบคิดกัน เฝ้าจงใจหาเรื่อง ใ ส่ ร้ า ย คนอื่นให้เสื่ อ มเสี ยหาประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยการ ทำ ล า ย ผู้อื่น

2. เรียกร้องความสนใจ ประพฤติตนผิดขนบธรรมเนียม สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา

ดำรงชีวิต ด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลือง ชอบแต่งกายให้ดูผิดแปลกแตกต่างไปจากผู้คนทั้งหลาย มีความคิด ความอ่ าน หรือ แนวทางชีวิตที่ขั ดต่อสั ง ค มส่วนใหญ่

ล้วนแต่นำมาซึ่งความแตกแยก อย ากให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

3. ขย ายเรื่องราว สร้างเรื่อง ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ได้ยินมาแค่หนึ่ง

พูดต่อให้ฟังสิบ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดชอบคุยโวโอ้อวด สร้างข่ าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หลาย

4. เฝ้าจับผิด คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็ บ คอยจับผิด และยุยงให้คนแตกแยกกัน

ก่อให้เกิดความสับสน ในหมู่คน เห็นใครทำอะไรผิดนิดผิดหน่อย ชอบทำเป็นเรื่องใหญ่บานปลาย

แต่ความผิดของตัวเองนั้นกลับทำเป็นมองไม่เห็น

5. ประจบสอพลอ คอยเอาใจใส่แต่ คนที่มีผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองบางคนถึงขั้นแอบคบค้าสมาคม กับข้าศึกอย่างลับๆ

ไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในทีม ยอมทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองรอด

คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วย เล่ห์เหลี่ยม ไ ร้ศี ลไ ร้สั ตย์ อย่าได้ถามหาความจริงใจ กับคนทั้งห้าประเภทนี้ พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่าง

ระมัดระวัง อย่าให้ได้ใกล้ชิดสนิทสนม หรือหลงไปไว้ เ นื้ อ เชื่ อใจเป็นอันข าด

ที่สุดของความโชคดี คือการมีเพื่อนดี ใครที่มีแล้วก็รั ก ษ าเอาไว้ให้ดี ถ้าคุณเผลอทำนิสัยเสี ยไม่น่าคบ คุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เหลือใครเลยเป็นได้..

 

ขอขอบคุณ : b i t c o r e t e c h