เกร็ดความรู้

เริ่มฝึกลูกอย่างไร..ให้ลูกเป็นคนจิตใจดีถึงไม่เก่งมากก็เอาตัวรอด (อยๅกให้พ่อกับแม่ได้อ่ๅนมันดีต่ออนาคตลูก)

เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบ าก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่งอย่างเดียว ความรู้รอบตัวก็สำคัญ สอนลูก ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก

ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก..เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ตั้งแต่ยังเล็กแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง

ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี

สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็กสำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มฝึกลูกอย่างไรบ้าง

มีวิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบ าก

1. ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองลดความกังวลและพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

2. เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบ าก

วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก.. เรื่องที่แม่ ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ว่าการสร้างสังคมที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกันปลูกฝังความดี สู่หัวใจลูกตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูกให้จิตใจดีต้องเริ่ม ดังนี้

วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบ าก

3. ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ ในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ

อาทิ การตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางหลังเล่นเสร็จแล้ว

ไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอน เป็นต้น

4. สอนเรื่องอารมณ์ต่าง ๆ

อาทิ เมื่อลูกร้ อ งไ ห้ที่ไม่ได้ของเล่นอาจบอกลูกว่าแม่รู้ ว่าลูกกำลังเสี ยใจที่ไม่ได้ของเล่น

หรือเมื่อลูกโ ก ร ธที่ถูก แ ย่ ง ขนม ต้องบอกว่าลูกกำลังโ ก ร ธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้ จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการ ทำ ร้ า ย คนอื่น

5. สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้าง แ ร งบันด าลใจ ด้วยเรื่องเล่า สำหรับเด็กเล็กโลกของเขา

ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทานหรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ

เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นจะช่วยทำให้ลูกเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น คนเป็นพ่อแม่อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์

อย่างในนิทานขึ้นกับลูก ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชม

หรือตั้งคำถามเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูก หลีกเลี่ยงที่จะ วิ จ ารณ์

และตัดสินว่าคำตอบของลูกถูกหรือผิดเพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

6. การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น คือ ทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิว เ ชื้ อ ช า ติ ภาษาและความคิดซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง

พร้อมกับคำชี้แนะที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

7. ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ

เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆดังนั้นเราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้วนำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า เป็นต้นการให้ลูกช่วยงานบ้าน

โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้านให้เหมาะสมกับวัย

ลูกก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่ตนทำมีผลกระทบ ต่อคนรอบข้างอย่างไร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

8. สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้ง ที่ลูกทำผิ ด พล าด พ่อแม่หลายคนจะใช้วิธีตำหนิหรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีกซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่

และกลัวที่จะทำผิด หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการ โ ก ห ก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเริ่มต้นในการให้อภั ยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิดข้อผิ ด พล าด

อาทิ เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือ

เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง คนในครอบครัว

ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดีจะทำให้เด็กสามารถจดจำ การทำดีได้

มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

หากพ่อแม่หมั่นสอน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

“เคล็ด(ไม่) ลับ เลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ และเป็นคนดี”

1. เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง

2. วิธีการเลี้ยงลูก เริ่มจากตัวคุณ

3. รู้จักยืดหยุ่น วิธีสอนลูกให้ตั้งใจเรียน

4. อย่ าคิดว่าลูกผิ ดเสมอไป

5. เปลี่ยนวิธีถ้าไม่ได้ผล

6. ปรับเปลี่ยนท่าที และมุมมองของลูกอย่างมีชั้นเชิง

7. เคารพในความคิดของลูก

 

ขอบคุณ : t h e a s i a n p a r e n t