เกร็ดความรู้

9 เรื่องที่พ่อแม่ ทำให้ลูกไม่รู้จักโต ที่คิดว่าดีแต่ทำร้ๅยลูกแบบไม่รู้ตัว

9 พฤติกร ร มเหล่านี้ ที่พ่อแม่ควรเลิกทำ เมื่ออย ากให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต และเข้าใจโลกมากขึ้น

1. ซักเสื้ อผ้าให้

พอลูกโตพอที่จะทำงานบ้านเองได้ แต่พ่อแม่ไม่เคยฝึกให้ลูกทำด้วยตัวเองแล้วการที่คุณแม่ซักเสื้อผ้าให้ อาจทำให้เด็ กเคยตัว

เป็นคนไม่มีวินัยหรือความรับผิดชอบในตัวเอง เพราะงั้น ถ้าเด็ กอยู่ในวัยที่พอเรียนรู้

ทำอะไรเองได้ แม่ก็ควรสอนลูก ถึงวิธีการใช้เครื่องซักผ้า

ไม่ก็การซักผ้าด้วยมือ เพื่อที่เขาจะได้ฝึกด้วยตัวเอง จะได้ทำเป็น

2. ไม่ให้ครูมา ว่ากล่าวตั กเตื อ นลูก

หากลูกมาฟ้ อ งคุณว่าถูกครูว่ากล่าวตักเตือน และนั่นอาจทำให้คุณมีอาก ารหั วร้ อน พร้อมจะไปเคลี ยร์กับครูที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา

แต่เรื่องนี้นั้น เป็นสิ่งที่จะบอกว่า พ่อแม่ต้องใจเย็นๆ นะ เราอาจต้องสอบถามลูก

ถึงสาเหตุที่ครูทำอย่างนั้น และซึ่งถ้าลูกทำความผิดจริง การลงโท ษไม่ได้ร้ า ย แ ร ง

พ่อแม่ก็ไม่ต้องถึงขั้นไปคุยกับคุณครูก็ได้ จงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องอบรมสั่งสอน

3. ทำอาหารเช้า อาหารกลางวันให้

แม่ๆ หลายคนอาจเป็นห่วงว่าลูก กลัวทานไม่อิ่มได้รับส ารอาหารไม่ครบงี้ฉะนั้น จึงต้องเตรียมอาหารให้ลูกๆ ทุกวัน เมื่อคุณอย ากให้ลูก

โตเป็นผู้ใหญ่ ดูแลตัวเองเป็น ก็ควรให้เขาทำอาหารเอง หากเขาทำไม่เป็น

คุณแม่อาจจะต้อง สอนลูกก่อน จากนั้นก็ให้เขาล องทำดู

4. ไปยุ่งกับการเรียน

การเป็นห่วงในเรื่องเรียนหรือความเป็นอยู่ของลูกที่โรงเรียน มันไม่ใช่เรื่องผิ ดแต่การที่พ่อแม่ไปบงการ ไปกำหนดเส้นทางการเรียน

โดยไม่ให้เขามีสิ ทธิคิดตัดสินใจเอง นั่นแหละมันอาจจะทำให้ลูก ไม่โตเป็นผู้ใหญ่

5. นำของที่ลูกลืม ไปให้ที่โรงเรียนลูก

การที่ลูกโทรมาบอกให้แม่นำเอาสิ่งของที่ลืม ไปให้ที่โรงเรียนโดยที่คุณ

ก็ทำตาม และนั่นอาจทำให้ลูกๆ กลายเป็นเด็ กที่ไม่รอบคอบ

เพราะงั้นเมื่อลูกโทรมาให้พ่อแม่ทำแบบนั้น โดยที่ของชิ้นนั้น ไม่ได้มีความสำคัญแต่อย่างใด

ก็ควรบอกไป ปฏิเสธไปเพื่อให้ลูก รู้จักมีความรอบคอบกว่าเดิม

6. ปลุกลูก เมื่อต้องไปโรงเรียน

เป็นกิจวัตรประจำวันของแม่เลยก็ว่าได้ ที่ต้องทำทุกเช้า ซึ่งความจริงนั้น คุณพ่อคุณแม่

ควรฝึกลูกตั้งนาฬิกาปลุก จัดสรรเวลานอนให้เหมาะสม เพื่อให้เขาเรียนรู้

ที่จะจัดการตัวเอง ไม่ใช่คอยให้พ่อแม่ปลุกอยู่ตลอด

7. ยอมให้ลูกๆ หยุดเรียน

เพราะเด็ กบางคนนั้น ก็อาจมีอาการป่ ว ยการเมื อง เพราะสาเหตุต่างๆ นาๆ

อาจจะเกิดจากวิชาเรียน การบ้านต่างๆ เพราะวิชาเรียน อาจง่ายไปทำให้เด็ กเกิดความเบื่ อ หรือ เรียนย ากจนเกินไป

ทำให้เด็ กเกิดความกดดัน ว่าไม่ฉลาดเท่าคนอื่นๆ เขา และสิ่งสำคัญนั้น

ที่พ่อแม่ควรทำ ต้องอย่าถามลูกว่า เพราะอะไรจึงไม่อย ากไปโรงเรียนเนื่องจากเด็ กมักไม่รู้คำตอบ พอเด็ กไม่รู้ว่า

จะตอบยังไง ก็จะเป็นการทำให้เด็ กรู้สึกเค รี ย ด ทั้งนี้พ่อแม่ควรบอกเด็ ก ว่าความกลั วไม่ช่วยอะไร

จงเปิดใจให้กว้าง ในการรับฟังความรู้สึกของลูก บอกเขาให้เอาชนะความกลั วให้ได้

8. ทำการบ้านให้ลูก

สำหรับพ่อแม่คนใดที่ชอบทำการบ้านให้ลูก เช่นนี้ควรเลิกทำซะเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำ มันจะทำให้ลูกไม่ได้ฝึกคิด

ไม่ได้เรียนรู้อะไรซึ่งหากไม่อย ากให้ลูกเติบโต มาแบบไม่มีความรู้ ก็อย่าทำ ร้ า ยลูก

โดยการทำให้เขาเป็นคนไม่มีความรู้เลย

9. ขี ดเส้นให้ลูกเดินตาม

กำหนด ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ให้ลูกเดินตามทางที่พ่อแม่ปูไว้และซึ่งนั่นอาจเป็นเรื่องดี ลูกจะได้มีวินัย แต่ในทุกๆ กฎที่พ่อแม่ตั้งไว้

มันก็ควรให้ลูกรับรู้ด้วย ให้ลูกมีส่วนร่วมในการขีดเส้นชีวิตตัวเอง และต้องปล่อย

ให้ลูกได้เรียนรู้ที่ จะทำบางสิ่งด้วยตัวเอง การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องจะต้องอย่าให้ลูกเปร า ะบาง เหมือนไข่ในหิน อย่าเลี้ยงลูกให้เห็นแก่ตัว

ให้เลี้ยงลูกโตไปตามวัย อย่าให้กินย ากอยู่ย าก โดยพ่อแม่ควรเริ่ม

ต้นสร้างนิสัยเด็ กด้วยการทำให้ตัวเอง เป็นแบบอย่างพร้อมกับฝึกให้เด็ กรับรู้ รู้จักรับผิดชอบด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้เด็ กเรียนรู้รวมถึงฝึกฝน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็ ก สามารถหาแนวทาง

การดำเนินชีวิตตามบทบาท ตามหน้าที่ของตนเองได้

ขอบคุณ : k r u u p d a t e