สุขภาพ

14 แนวคิด มาฝากพ่อแม่การเลี้ยงดูลูก ให้เติบโตเป็นเด็กที่มีความมั่นในตัวเอง

อย่างที่ทราบกันว่า ผู้ปกครองอย่างเรา ต่างคน ก็ต่างอย ากให้ลูกของตนเอง โตมาเป็นเด็กที่เก่ง..มีอนาคตที่ดีกันทุกคนนั่นแหละ

คำถามต่อมา คือ แล้วจะทำยังไงล่ะ ? จึงจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ เรามีวิธีแนะนำไว้ 14 ข้อดังนี้

1 . ไม่วิจารณ์ การแสดงออก

ไม่มีสิ่งใด ที่ทำให้ลูกท้อเท่ากับการวิจารณ์ลูกๆ ในความพย าย ามของเขา และการให้คำแนะนำนั้น มันสามารถทำได้บ้ างแต่อย่ าบอกว่า ลูกทำกิจก รร มนี้ได้แ ย่มาก หากลูกกลั วที่จะล้ มเ ห ล วเพราะ กังวลว่า

“จะทำให้เรา โ ก ร ธ..” ลูกจะไม่กล้าทำ การที่พ่อแม่วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองและ จะหมดแ ร ง จู ง ใจ ไม่มีกำลังใจในการทำอะไร

2. สอนลูกว่า ถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องรู้อะไร

พ่อแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็ กๆ จนกระทั่ง ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้นจงใช้โอกาสนั้น สอนลูก

ให้รู้จักวิธีการคิด วิธีการแสดงและการพูดที่ดี ให้เขาเห็น

3 . ชื่นชมกับความ พย าย ามของลูกๆ ตัวเอง

เพราะไม่ว่าลูกจะ แพ้หรือชนะ พอเราโตมากขึ้น เราอาจจะพบว่าระหว่างการเดินทางนั้นมีค่ามากกว่าจุดหมาย พอลูกตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะชนะในการทำอะไรสักอย่าง

แต่ต้องสะดุดล้มไปถึงเส้นชัย เมื่อเป็นเช่นนั้นให้เราให้กำลังใจกับลูก อย่ าทำให้ ลูกรู้สึกอาย

เมื่อเขากำลังพย าย ามแล้วลูกจะเรียนรู้ว่าความพย าย ามช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่ างมากเลย

4 . ให้ลูกฝึกแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง

หากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลูกเสมอลูกจะไม่มีทักษะในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่นตัวเองเมื่อพ่อแม่ช่วยเหลือตลอด ลูกจะข า ดวิธีรู้จักคิดแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป

5 . เปิดประตู สู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

และในฐานะผู้ปกครอง เราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูก มีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้นก็เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเรียนรู้ของเขามันจะสอนให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเจอประสบการณ์ ที่น่ากลั ว

ที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถผ่านไป และเอาชนะมันได้เสมอ

6 . ให้ลูกแสดงพฤติ กร ร มต ามวัยของตัวเอง

เพราะเราไม่ควรมีความ คาดหวังให้ลูก แสดง พ ฤ ติ ก ร รมเหมือนผู้ใหญ่หรอกนะเพราะถ้าลูกรู้สึกว่า ต้องแสดงพฤติก ร รมอะไรก็ตามที่เหมาะสมจะทำให้เห็นถึงมาตรฐาน

ที่เป็นไปไม่ได้ และจะไปลดความพย าย ามที่ลูกทำอยู่และการตั้งมาตรฐานที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ สิ่งเหล่านี้ มันจะลดความเชื่อมั่นลูกลง

7. พ่อแม่ควร ช่วยเหลือและสนุบสนุน

แต่ว่าต้องไม่มากไป เพราะการให้ความช่วยเหลือ ที่มากไปมันจะลดความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของลูก และควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อน จะได้สร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้นไง

8 . ให้ลูกลอง สิ่งอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

เพราะมันจะแสดงให้ลูกเห็นเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเอง ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่

ความสำเร็จ ของเป้าหมายใหญ่ๆ อย่างการ ขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก มันจะสร้างความมั่นใจในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิ ดชอบตามวัยของเขา

9 . ชมเชย ในความกล้า เมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็น การเข้าทีมบ าสหรือการลองเล่น โรลเลอร์สเก็ต พ่อแม่ก็ต้องชมและให้กำลังใจเขา

ในการทำสิ่งใหม่ๆ ก็คือโดยพูดคำชมง่ายๆ อย่างเก่งมาก ที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆความกล้าหาญของเขา มันมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมไงล่ะ

1o . กระตุ้ นความอย ากรู้อย ากเห็น

เพราะการตั้งคำถาม ที่ไม่จบไม่สิ้นนั้น มันอาจทำให้ลูกเหนื่อย และเบื่ อหน่ ายแต่ความจริงนั้น ไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะพ่อแม่ควร ตั้งคำถาม เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ ก

เพื่อที่ลูกจะได้เรียนรู้ว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้และเหล่านี้แหละ มันจะกร ะตุ้ นให้ลูกๆ มีความอย ากรู้อย ากเห็น

จะเรียนรู้ได้เร็ว และดีกว่าเด็ กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอด

11 . ทำความล้ มเ ห ล วให้เป็น ฐานการเรียนรู้

เรียนรู้จากข้อผิ ด พลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ เมื่อพ่อแม่ทำ

ข้อผิ ด พล าดเป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไปฉะนั้นแล้วอย่ าปกป้องลูกมากไป จงยอมให้ลูกล้ มบ้ าง เพราะบางครั้งมันทำให้

ช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจได้จากข้ อผิ ด พลาดของตัวเองด้วย

12 . อย่ าบอกลูก เมื่อเรามีความกังวลใจ กับลูก

เพราะพ่อแม่ที่กังวลใจเกินไป ก็มักแปลความหมายได้ว่า ไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ

เพราะการแสดงความมั่นใจออกไป มันจะส่งผลต่อความมั่นใจของเด็ กด้วยนะ

13 . ให้กำลังใจลูก หากลูกเผชิญความทุ ก ข์

เพราะในชีวิตนั้น มันไม่มีความยุติธรรม และไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปนะ ซึ่งลูกต้องเรียนรู้เมื่อเราเผชิญกับความย ากลำบ าก พ่อแม่ควรทำให้เห็นว่าหากเราทนต่อความย ากลำย ากได้

สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยสร้างให้เราปรับตัวรู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ให้เขารู้ว่ากว่าจะได้อะไรมา มันลำบ ากแค่ไหน

14 . เป็นผู้ปกครอง แบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ก็ไม่ควร บังคับ ไม่ควรเข้ ม งวดจนเกินไป ถ้าเราเข็มงวดกับเขามาก มันจะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ ทั้งมันจะไปลดความเชื่อมั่นลง แต่การสร้างลูกให้มีความเขื่อมั่น

มันจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์เขาจะกล้าพูดคำว่า “ไม่ได้” ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่น “กล้าปฏิเสธ” ต่อผู้ที่มาหยิบยื่น สิ่ง ไม่ดีให้ ฉะนั้น พ่อแม่ต้องยอมให้ลูกๆ รู้จักลอง ผิ ด ลองถูก

เพราะ มันจะสร้างลูก ให้เป็นคนดี คนเก่งในอนาคต

 

ขอบคุณ : m g r o n l i n e