อย ากเป็นหัวหน้าที่ดีอย่าทำพฤติกร รม 5 แบบนี้

1. โยนความผิดให้ลูกน้อง

ไม่ว่าผลงานจะได้รับคำชมหรือคำติ คนมักจะพุ่งเป้ามาที่หัวหน้างานก่อนเสมอ เพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง

ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในทีม เพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่ผลงานได้รับการชื่นชม คุณก็ต้องรู้จักให้เคร

ดิตกับลูกน้องเสมอ อย่ ารับไว้เป็นผลงานของตัวเองเพียงคนเดียว ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ก็ไม่ควรโยนความผิดให้คนอื่น และไม่รู้สึกอายที่จะขอโทษด้วย และในกรณีที่ลูกน้องทำผิด คุณสามารถ

ตักเตือนพวกเขาได้ แต่ไม่ควรซ้ำเติม

2.โลกแคบ

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้นั้น ผู้นำก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วย ต้องตามยุคสมัยให้ทัน คอยเปิดรับ

สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดตลอด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการทำงาน และมุมมองการใช้ชีวิต เชื่อว่าคงไม่มีใครที่

อย ากทำงานร่วมกับคนโลกแคบ ที่ชอบจำกั ดความคิดอยู่ในกรอบของตัวเองโดยไม่ฟังใครหรอกนะ ใน

บางองค์กรที่มีพนักงานหลายเจเนอเรชั่น หัวหน้าก็ต้องเปิดใจยอมรับความแต กต่างทางความคิดและ

รูปแบบการทำงานให้ได้ด้วยเช่นกัน

3. เจ้าอารมณ์

การมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนทำงานทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างาน ควร

ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ ไม่ควรใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ยิ่งอยู่ในตำแหน่งสูง ๆ ก็ควรร ะ มั ด ร ะ วั ง

ในการวางตัว เพราะคงไม่มีลูกน้องคนไหนอย ากเป็นที่รองรับอารมณ์ของคุณไปตลอดหรอก เมื่อถูก

ทักท้วงควรอดทน อดกลั้น หยุดคิดสักนิด ไม่พูดจาโต้ตอบแบบห ย า บ ค า ย หรือวี น เหวี่ยงโดยไม่มี

เหตุผลใส่คนอื่นนะ

4. เลือกที่รัก มักที่ชัง

หัวหน้าที่ชอบลำเอียง ชอบเล่นพรรคเล่นพวก เข้าข้างลูกน้องคนสนิท พอทำผิดก็แก้ตัวให้อีก ตรงกัน

ข้าม ถ้าไม่ปลื้มลูกน้องคนไหนก็ไม่สนใจที่จะให้คำปรึกษาหรือโยนงานให้รับผิดชอบ แบบนี้ที่เรียกว่า

สองมาตรฐาน จนทำให้ลูกน้องเกิดอคติกับหัวหน้าไปตลอด เพราะฉะนั้น คุณควรแยกเรื่องส่วนตัวกับ

การทำงานให้ได้ ไม่ให้ท้ายลูกน้องคนใดคนหนึ่งปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

5.ไม่กล้าตัดสินใจ

หัวหน้าบางคนมีคุณสมบัติดีเลิศทั้งการศึกษาและการทำงาน แต่กลับขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าตัดสินใจ

บริหารงานไม่เด็ ดข าด กล้า ๆ กลั ว ๆ มีบุคคลิกไม่มั่นใจ แล้วแบบนี้จะเป็นแบบอย่ างในการทำงานให้

ลูกน้องได้อย่ างไร แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นศักยภาพของตัวเองและ

ลูกน้อง ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเด็ กรุ่นหลังหรือผู้ที่อาวุโสกว่า มีการวางแผนงานล่วงหน้าที่ชัด

เจน และไม่หยุดนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n