ข้อคิด

4 พฤติก ร รม ถ้าทำอยู่เลิกเถอะ เพราะมีแต่จะจนกับจน

1. ไม่วางแผน การใช้เงิน

เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน และไม่เห็น

ความจำเป็นที่ต้องทำ เมื่อมีรายได้จากการทำงานหรือได้รับเงินมาเท่า

ไรก็จะใช้จ่ายไปอย่ างเต็มที่ รู้ตัวอีกทีก็ตอนสิ้นเดือน ซึ่งเงินเริ่มไม่พอ

ใช้แล้ว จึงต้องหาทางประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ก็ต้องขอเงินพ่อแม่เพิ่ม

แต่ถ้าเรารู้จักวางแผนการใช้เงินตั้งแต่ต้นเดือน โดยเริ่มจากการออม

ก่อนใช้ ก็จะช่วยให้มีเงินใช้เพียงพอในแต่ละเดือน แถมยังช่วยให้เรา

มีเงินเก็บทุกเดือนอีกด้วย

2. ใช้บัตรเครดิตไม่เป็น

บัตรเครดิตเปรียบเสมือนด า บ สองคม หากใช้เป็นก็จะเกิดประโยชน์

กับเรามากมายแต่ ถ้าใช้บัตรไม่เป็นก็เป็นตัว บ่ อ น ทำ ล า ย สถานะ

การเงินของเราได้เช่นกัน บางคนใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าตามใจ

โดยไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อครบกำหนดชำระแล้วจะมีเงิน ไปจ่ายเต็มจำ

นวนหรือไม่ ซ้ำร้ า ยกว่านั้นคือบางคนคิดว่าหากไม่มีเงินจ่ายเต็ม

จำนวน ก็ไม่เป็นไร ใช้วิธีผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 10% เอาก็ได้ซึ่งเป็นความคิด

ที่ผิดมหันต์ เพราะเท่ากับว่าเรายอมเป็นหนี้ และยอมจ่ายด อกเบี้ยที่

สูงถึง 20% ต่อปี นอกจากจะไม่มีเงินเก็บแล้ว ยังมีหนี้มาให้ ป ว ด หั ว

อีกต่างหาก ดังนั้นต้องรู้จักใช้บัตรเครดิตให้เป็นโดยท่องไว้ให้ขึ้นใจว่า

รูดบัตรไปเท่าไรต้องหาเงิน มาชำระให้ตรงเวลาและเต็มจำนวนเท่านั้น

3.ใช้จ่ายเงินเกินตัว

การใช้จ่ายเงินเกินตัวถือเป็นอีกหนึ่งพฤติก รรมที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ

หลายๆคนใช้เงินเกินรายได้ หรือรายรับที่เข้ามา เช่น ซื้อมือถือรุ่นใหม่

ซื้อแบรนด์เนม พวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ชอบออกไป

ทานอาหารนอกบ้านในร้านหรู ๆ หรือชอบดื่มชา กาแฟราคาแพง ทั้งนี้

ก็เพราะเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์และต้องการการยอมรับในสังคม แต่

หารู้ไม่ว่าพฤติกร รมเหล่านี้เป็นตัวผลาญเงินในกระเป๋าอย่างดี และก็

เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บ ดังนั้น ลองหาทางปรับลดค่า

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในส่วนนี้ลง และพย าย ามใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

ให้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับก็จะช่วยให้เรามีเงินเก็บ

4. ไม่มีเป้าหมาย ในการเก็บเงิน

มีหลายคนที่ใช้จ่ายเงินไปวันๆ โดยไม่มีเป้าหมายในการเก็บเงินเลย

ไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินไปทำไม หรือต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไรจึงจะ

ถึงเป้าหมาย ก็เลยไม่คิดที่จะเก็บเงินหรือเรียกว่าไม่มีแรงจูงใจในการ

เก็บเงินก็ว่าได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีเงินเก็บ ในทางตรง

กันข้าม หากเรามีเป้าหมายในการเก็บเงิน เราก็รู้แล้วว่าจะต้องเก็บเงิน

ไปเพื่ออะไร เช่น จะเก็บเงินสามหมื่นไปเที่ยวเกาหลี เช่นนี้ก็จะทำให้

เรามีแรงจูงใจในการเก็บเงินมากขึ้น และสามารถคำนวณได้ว่าต้องเก็บ

เงินเดือน ละเท่าไรจึงจะมีเงินไปเรียนต่อตามที่ตั้งใจไว้

 

ขอบคุณ : k i a d t i k u n