เกร็ดความรู้

12 วิธีนี้ จะช่วยให้เรามีเงินเก็บเงินงอกเงย มีกินมีใช้ไม่ขัดสน

1. จดบันทึกรายรับ รายจ่าย

การบันทึกรายรับ/รายจ่ายทุกๆอย่ างจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

และรายการไหนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้

2. มีเป้าหมายทางการเงิน

การตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งระยะสั้น ระยะย าวไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ เป็นต้น

3. เก็บออมอย่ างสม่ำเสมอ

วินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อมีรายได้เข้ามาแล้ว

ก็ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือนั้นค่อยนำไปใช้จ่ายอื่นๆ

ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน

ประโยชน์ของการออมเงินที่สำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงและอนาคตทางการเงินที่มั่งคั่ง

เป็นหนทางที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในชีวิตที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีได้ตามที่ใจต้องการ

4. มีรายได้หลายๆทาง

ขนาดรายจ่ายยังมีหลายทางเลย การมีรายได้ทางเดียวถือว่ามีความเสี่ ย ง

อีกอย่ างเลยก็ว่าได้ เพราะหากรายได้หลักเรานั้นเกิดมีปัญหาต้องสะดุด

ชะงัก หยุดลง โดยที่ไม่มีรายได้อีกทางรองรับ การหาช่องทางทำรายได้เพิ่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

5. มีบัญชีสำรองฉุกเฉิ น

บัญชีนี้ถือว่าสำคัญสุด เผื่อไว้ ย ามฉุกเฉิ น ควรเตรียม

อย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

6. รู้จักจัดสรร รายได้

รายได้เมื่อรับมาแล้ว ควรจัดสรรใช้จ่ายให้เหลือเก็บออมและลงทุ นประมาณ 10% – 30%

7. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงิน

การที่เรามีความรู้ทางการเงิน จะช่วยให้เรามีระบบการจัดการเงินที่ดี

มีการวางแผนการเงินที่ดี รวมถึงการติดตามข่าวส ารเกี่ยวกับการเงิน

ธุรกิจ เศรษฐกิจ เพื่อให้เรารู้ทันสถานการณ์ทางการเงิน ซึ่งอาจมี

ผลกระทบกับเรา และเราก็จะสามารถเตรียมการณ์ได้ทันท่วงที

8. หมั่นดูแลรักษาสุขภ าพ ร่างก าย

การดูแลสุขภ าพ ร่างก าย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่องอาห าร

การกินที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภ าพ ที่ดี เพราะหาก มีปัญหาด้านสุขภ าพแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ

ค่าใช้จ่าย ค่ารักษ า พย าบาล การดูแลสุขภ าพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

9 . การวางแผนภาษี

เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประหยัดเงินที่จ่ายภาษี

สามารถนำเงินที่ประหยัดภาษีมาเป็นเงินออมเพิ่มได้

10. รู้จักการป้องกันความเสี่ ย ง

อย่ าใช้ชีวิตบนความประม าทเชียว และเรื่องการป้องกันความเสี่ ย ง

ก็ควรคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นด้านประกั นชีวิต ประกั นสุขภ าพ ประกั นภั ย

เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จะสามารถลดความเสี ยหายลงได้

11. ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็น

หนี้สินควรมีเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ควรพิจารณาถึงความสามารถ

ในการชำระและ การปลดห นี้ทุกอย่ างให้ได้ก่อนเกษียณ

12. รู้จักการลงทุ น เพิ่มความมั่งคั่ง

ในยุคปัจจุบัน หากไม่รู้จักการล งทุนเพื่อนำเงินที่มีไปต่อยอดแล้ว

ก็ถือว่าเสียโอกาสด้านผลตอบแทนมากเลยทีเดียว เพราะการ

ฝากเงินกับธนาคารเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากนัก

เท่าในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบแทนเงินฝาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถชนะอัตราเงินเฟ้อได้เลย

 

ขอขอบคุณ : T h i d a r a t K e e r e e t a