ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ รักแบบคนฉลาด จะไม่รู้สึกเสี ยใจทีหลัง

คนเรามีคุณค่าในตัวเองเสมอ อยู่ที่เราเลือกจะมองเห็นหรือไม่ ความรักก็เช่นกัน หากรักอย่ างรู้คุณค่ามีสติ ไม่โ ง่เ ขล า ก็สามารถทำให้ชีวิ ตคู่หรือความรักของเราดีขึ้นได้

1. รักไม่ใช่การเปลี่ยนแ ปลงตัวเอง

หากคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดทุกอย่ าง

แน่นอนเขาอาจจะหมดความสนใจจากคุณ ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ คู่ของคุณดำเนินไปอย่ าง ร าบรื่น

แต่ไม่ใช่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ แบบนั้นอาจจะทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ

2. ควรต้องรู้ว่าควา มแน่นอนคือค วามไม่แน่นอน

อาจจะดูย ากเสี ยหน่อย เพราะเมื่อ รักแล้วก็ต้องการครอบครอ งสิ่งนั้นไว้กับเราตลอด

แต่ในความจริงย ากจะเป็นเช่นนั้น ผู้หญิงที่รักเป็นมักจะตระ หนักข้อนี้เสมอไม่มีใครเหมือนเดิมได้ตลอดกาล

ความรักก็เช่นกัน แม้จะรักกันมาแสนนาน วันหนึ่งเ ขาหรือเราเองก็ได้ที่จะเป็นฝ่ายเปลี่ยนไป

3. มีเ ซ็ กส์ไม่ได้แปลว่าเค้ารักเรา

ผู้ชายมักจะแ ย ก แ ย ะอ อกระหว่ างเรื่องรักกับเรื่ องบนเตี ยง

ดังนั้นหากเขารักเราจริงต้องสามารถอดทนรอคอยให้เร า ยินยอมพร้อมใจได้

แต่เราเป็ นผู้หญิงการมีอะไรกับผู้ชายเป็นเรื่องสำคัญ

ดังนั้นควรดูให้ดี มีเวลาศึกษาดูใจกันนานๆเสี ย ก่อนฝึกความ อดทนให้ทั้งสองฝ่ายด้วย เขาจะได้เห็นคุณค่าในตัวเรายังไงล่ะ

4. ยอมรับว่าเราไ ม่สามารถเปลี่ยนแป ลงผู้ชายได้

เราไม่มีวันจะเปลี่ยนแ ปลงเขาได้ทุก อย่ างหรอกนะ แม้แต่เราเองยังไม่สามาร ถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งหมด จึงไม่แปลกที่ผู้ชายก็จะเป็นเช่นนั้น

เราไปคาดหวังให้เค้าทำแบบนั้นแบ บนี้ตามที่เราต้องการ แต่คงลืมไปว่าเขาจะไม่เปลี่ ยนเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเขาต้องการต้องการทำเท่านั้น

หากเขาทำท่าทาง กิ ริ ย าที่ไม่เหมาะสมกับคุณ ก็ควรพึงรู้ไว้เสี ยเถิ ดว่าในอนาคตเขาก็จะทำอีก

ต่อให้เขาข อโ ท ษและสัญญาว่าจะไม่ทำก็ตาม

5. การแต่งงานไม่ใช่ทั้งหมดของทุกสิ่ง

ไม่ใช่ว่าการแต่งงานหมายถึ งชีวิ ตคู่สมบูรณ์แบบ เหมือนละครหลังข่ าวนะคะ

มันคือการเริ่มต้ นใช้ชีวิตจริงต่างหาก คุณต้องตื่นขึ้นมาและก่อนนอนก็ต้องเจอ

ผู้ชายคนนี้ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วม กันสร้างอนาคต เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ใชว่าเมื่อเราแต่ งงานกันแ ล้วเขาจะเป็นของๆ เรา ครองรักกันย าวนานตลอดไป

มันไ ม่ได้มีหลักประกั นความมั่นคงชีวิ ตคู่มาวัดได้แม้ว่าจะแ ต่งงานแ ล้วก็ตาม หมั่นเติมรักแ ละดูแลกันต่างหากที่จะทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จ