ข้อคิด

อายุก็ปูนนี้แล้ว จงพูดกับตัวเองเช่นนี้ ชีวิตย่อมเป็นสุข

1. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่

มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิ ศกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้ อ ย กว่า อย่ าลืมว่าที่เด่นกว่าคุณก็มีเยอะ

2. อายุปูนนี้แล้ว

ควรเข้าใจให้ถ่องแท้ อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้าแต่จงแข่งกันที่ความดี แข่งกันมีสุขภาพที่ดีต่างหาก อย่ าแก่งแ ย่ ง ย ศ ฐาอำน าจ

เลยเวทีนี้มีขึ้นมีลงถ้ามีความสามารถก็แสดงออก แต่อย่ าแสดงทุกเวลา “ทำดีได้ แต่อย่ าเด่น เพราะมันจะเป็นภั ย”

3. บนใบหน้าที่สวยหล่อ

เขาก็เคยร้ อ งไ ห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิ ดเชื้ อกันอย่ างไร

เขาก็เคยท ร ย ศ หั กหลังกันมาแล้ว แม้ตำแหน่งมีเกียรติและโดดเด่นมากขนาดไหน เขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนัก

4. ไม่มีใครไม่เคย ก รำทุ กข์

คุณหน้าดำค ร่ำเ ค รี ย ด หาเลี้ยงครอบครัว คนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ

คุณร้ อ งไ ห้เมื่อพ่ ายแ พ้ เขาก็ร้ อ งไ ห้ในวันที่ล้ มเ ห ล วคุณหัวเสี ยกับลูกน้อง เขาก็หัวเสี ยกับเจ้านายเช่นกัน

ฉะนั้น อย่ ามั วคิดว่าตัวเองทุ กข์เพียงคนเดียว

5. ระหว่างชีวิตคู่

เพื่อน บุตรธิดา คนรักไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น จงพูดกับตัวเองว่า ไม่มีใครผิ ดต่อใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนทิ้ งใครไป

เพราะในขณะที่คุณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ด ฝั่งเขาก็คิดว่าคุณเป็นฝ่ายผิ ดเช่นกันไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป โอบอุ้มให้อภั ยได้ก็ต้องทำเราจงเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้มันจะย ากที่จะเข้าใจ

เพราะ คนอื่นไม่อาจเข้าไปอยู่ในใจและทนทุ กข์พร้อมๆ กับคุณได้หรอกนะ

6. อย่ าหวังว่า

คนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้ อย่ าหวังว่าต้องได้รับความเห็นใจจากใครๆอายุไม่มากแล้ว ทำตัวให้เขาเคารพ

ถ้าอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำตัวเองให้มีคุณค่าพอ

7. เงินทองเป็นสิ่งสำคัญ

แต่อย่ าหาจนไม่มีเวลาพักผ่อน อย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ

เผื่อวันนึงเป็นอะไรขึ้นมา คนข้างหลังจะอยู่ยังไง

ทำบุญเข้าวัดบ้าง ไมใช่มั วหาเงิน ควรต้องใช้เงินให้เป็นบ้างหามาแต่ไม่ยอมใช้

8. คนที่อายุเลยเลข 50

ผ่านทุ กข์ผ่านสุข ผ่ านร้อนผ่านหนาว ผ่านความขั ดแย้ ง ผิ ดหวัง สมหวังมามาก เมื่อยืนหยัด

จงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำหลายสิ่ง จงทำใจได้ย่อมเกิ ดสติปัญญา ยอมรับได้ย่อมเกิ ดวาสนา ปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

 

ขอบคุณ : นุส นธิ์บุ คส์