9 เหตุผล ความแน่ชัดที่ไม่แน่นอน กับคนเรายุคนี้ ต้องมีสติ ใช้จ่ายให้พอตัวจริงจังสักทีได้แล้ว

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอก คนเราต้องปรับตัวกันทั้งนั้น เพราะทุกวันนี้อะไรมันก็ไม่เหมือนเดิม.

1. เงินจะหาย ากขึ้น

ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0%

เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

2. เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

พอเงินหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

3. ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

4. คอรั ปชั่ น และการโ ก ง จะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้นการข าดเงินจะทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

5. ความเหลื่ อมล้ำจะมากขึ้น

คนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์จะยิ่งรวยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

6. ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง ผู้หญิงอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ

พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกัน

7. คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

คนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้ว

และยิ่งลงทุนผิ ดที่ กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต

8. ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

แต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ย ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กลายเป็นว่า

ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

9. สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง

เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มีด อกเบี้ ยไปอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อ กเบี้ ย..

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h