เกร็ดความรู้

อย่ าใช้ความผูกพันมาผู กมั ดกันแน่น จนทำร้ า ย หัวใ จตัวเอง..

การผู กพั นกับใครซักคนไม่จำเป็นที่เราจะต้องรักเขาสำหรับความผู กพั น

มันคือความรู้สึกคิดถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิ ดขึ้นกับคนๆ หนึ่งเวลาที่เราจากกันเวลาที่ไม่ได้พบกันไม่ได้พูดคุยกัน นั่นไม่ใช่ความรักเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งใดเพื่อเค้า

เขาจะไปกับใคร เมื่อไหร่ หรือที่ไหนแต่เราเพียงแค่คิดถึงความทรงจำที่ดีเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันดังนั้นความผู กพั นจึงเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิ ดขึ้นจากการใช้เวลา

ความผู กพั นจะเติ บโ ตในแนวลึก ความรักจึงเกิ ดขึ้นและดั บไปแบบง่ายๆ

แต่ความผู กพั นจะถูกสะสมไว้ในลิ้ นชั กของความทรงจำและทำให้เราเ จ็ บ ป ว ดได้เสมอหลายคนใช้ชีวิตแบบ รักเธอก อ ด คนอื่นเพราะบางครั้ง

คนที่เรารักก็ไม่อย ากให้เรา ก อ ด เราจึงต้อง ก อ ด คนอื่นไป พ ล างๆ ก่อน

คนมากมายเริ่มต้นความรักเพราะตั้งใจ แค่จะล้ อเล่นแต่วันเวลาผ่านไปความผู กพั นแอบเติบโต ขึ้นตรงกลางอย่ างเงียบๆ กว่าจะรู้ตัวมัน ห ยั่ ง ร าก ลึกจน ถ อ น ตัวไม่ขึ้นแล้ว

เราจึงไม่อ าจ ขยั บตัวไปไหนได้ทั้งสองฝ่ายต้องเก็บกอดกันและกันไว้ด้วยความเห็นใจแต่ไ ร้ความสุขและความรัก

สุดท้ายคู่รักหลายคู่แอบนอกใจกันพร้อมส่งต่อความทุ กข์ของตัวเองไป

ให้คนรักใหม่ที่ทั้งคู่แ อ บไปก่อความสัมพั นธ์ถ้าเราล้ อเล่นกับความรักแม้ต้องเจ็บกับผลลั พธ์ ที่เป็นทุ กข์แต่เวลาและเรื่องราวใหม่ๆ ที่หมุนเข้าออกชีวิ ต

เราเข้าใจและไม่รู้สึ กเ ศ ร้ ากับมันอีกต่อไปแต่การล้ อเล่นกับความผู กพั น

เราอาจต้องอยู่กับทุ กข์ไปตลอดชีวิตเพราะความสัมพั นธ์ที่เกิ ดขึ้น

จะเป็นไปแบบเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ไหวทำให้ต้อง ล าก ต้องจูงกันไปอย่ างนั้น

ทั้งที่ต่างคนต่างก็หนักและเหนื่ อยการรักใครบางคนที่บังเ อิ ญ เดินผ่านมาในนาทีที่เ ห ง าใจ เราอาจคิดว่าไม่เป็นไรวันนี้แค่ล้ อเล่นโดยไม่รู้ว่าต้องจ่ายค่าเล่นด้วยราคาที่แ ส นแ พ ง

รักยิ่งนานยิ่งเจื อ จ าง ตรงกันข้ามกับความผู กพั นยิ่งเ ห นี ย วแน่น หลายๆ

คู่ที่หมดรักและยังเลิ ก รากันไม่ได้ก็เพราะยังผู กพั น

แต่ความผู กพั นแต่เพียงอย่ างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้รักนั้นอยู่รอด มันต้องมีประกอบกันทั้ง 2 อย่ างเข้าด้วยกัน คู่รักจึงจะประคั บประค อ ง ความรักนั้นได้

 

ขอบคุณ : a n g e l m a g a zines