สุขภาพ

5 เหตุผลที่ เราต้องตัดสินใจเลิ กลากับคนที่กำลังคบกันอยู่ “ถอยออกมาเถอะ”

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนได้รู้จักและทำให้ได้คบกัน

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนิน ไปอย่ างที่เราต้องการ ก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะทำให้เราตัดสินใจ เลิ กคบ ใครคนหนึ่งได้ เช่นกัน

5 เหตุผลที่เราต้องตัดสินใจเลิ กลากับคนที่กำลังคบกันอยู่

1. เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ

คนเรา หากจะคบกัน สิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แ ก่กันคือความรักความห่วงใย ไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลา

แต่ก็ควรที่จะคิดดี ทำดีให้แ ก่กัน

หากเค้าคอยแต่จะกลั่ นแ ก ล้ ง ทำร้ า ยจิตใจ ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ็ำอีก

แถมบางครั้ง เขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคน เช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดงความรัก หรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้น

2. เขาทำให้คุณเสี ยใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสี ยใจนั้นให้ชั ดเจนเสี ยก่อนว่าเกิ ดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิ ดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่

เขามีความ พ ย าย าม ที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่ างไร

เขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่

เขาได้พ ย าย ามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

3. มีสุขร่วมเ ส ພ แต่มีทุ กข์ ไม่เคยร่วมต้าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุ ป สร รค หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบ าก คนที่รักเราย่อมต้อง พ ย าย าม

หาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น แสดงความห่วงใ ย ไ ต่ถามความเป็นไป ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย

หากคนที่คุณรัก ที่คุณกำลังคบอยู่ ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลย

มีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณ เรียกร้ อ งสิ่งต่างๆ จากคุณ อยู่เสมอ

แต่ไม่คิดจะเ ห ลี ยวแลในวันที่คุณต กต่ำ หรือ ลำบ าก

คุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนคุ ยย าม เ ห ง าได้แต่อย่ า ฝ ากฝั งชีวิ ต คาดหวังถึงอน าค ต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

4. เขามองคุณใน แ ง่ร้ า ยเสมอ

หากเค้ามองคุณในแ ง่ร้ า ย อยู่เสมอ ห ว าดระแ วง และไม่ไว้วางใจคุณ แม้ว่าคุณจะพ ย าย าม พิสู จน์ตนเองให้เค้าเห็นมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้เขามองคุณในแ ง่ดีขึ้นมาได้

คบกันต่อไป ก็มีแต่จะห ว าด ระแ วง หาเรื่องขึ้นมาทำร้ า ยจิ ตใจกันบ่อยๆ

จนทำให้รู้สึกอึ ดอั ด และตะขิ ด ตะข ว ง ใจที่จะคบกัน

5. เขานำความลั บของคุณไปเปิ ดเผ ยให้คนอื่นรู้

“ความลั บไม่มีในโ ล ก” แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลั บของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้

เราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจเขา วางใจว่าเขา จะไม่แ อ บทำร้ าย

เราด้วยการนำความลั บของเราไปพูดต่อ แต่หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา ก็อาจจะยังพอให้อภั ยได้

แต่ถ้าหากการนำความลั บของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิต

ของเรา พบเจอกับความย าก ลำบ าก หรือเกิ ดปัญหาตามมามากมาย

และไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจ และสนิ ทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ ต้องคบกันอย่ าง

หว าดระแวง โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้