6 ด้านดีๆ การอยู่คนเดียวแบบโสดๆ มีอิสระ อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แ ย่คนเดียวก็สนุกได้

1. รู้จักวางแผนด้านการเงิน

เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงินไม่ว่าจะในรูปแบบสั งหาริมทรัพย์,

อสั งหาริมทรัพย์, สะสมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

2. มีทักษะชีวิตติดตัว

ชาวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่น

เปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้า ทำอาหาร

3. รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเอง ควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภั ย

4. ชาวโสดควรเป็นมิตรกับชาวโสดทั่วโลก

การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้าน เพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด

ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นตาก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมีเพื่อนแ ก้เ ห ง าได้อีกด้วย

5. สุขภาพก็สำคัญนะ

การไม่มีโ ร ค เป็นล าภอันประเสริฐ การดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

6. ให้ร างวั ลกับชีวิตบ้าง

ความโสดมีข้อดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิ ส ระอย่ างเต็มที่ การท่องเที่ยวหรือเข้าคอร์สอบรม

ทำกิ จ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนาศั ก ยภ าพของชาวโสด

 

ขอบคุณ : t a m n a n n a