จงอย่ากลั วคนตรงที่ปากไม่ดี อาจจะแค่ดูใจร้ๅย แต่มีอะไรพึงได้เสมอ..

บางคนดูใจดี..แต่ไม่เคย “เสี ยสละ” บางคนดูใจร้าย แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

บางคนดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่

บางคนดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

บางคนดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสี ย

บางคนดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

บางคนดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ

บางคนดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

บางคนดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสี ยง่าย

บางคนดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริย าได้ดี

บางคนดูเป็นมิตร แต่คิดเฉื อนใจ

บางคนดูเป็นภั ย แต่ได้ใจทุกที

บางคนดูได้หลายที ดูได้หลายเรื่อง.. แต่อาจไม่ใช่ที่เห็น

บางคนดูที่เป็นจริง.. ฟังในเรื่องที่ไม่ได้พูด

บางคนดูเหมือนเหมือนจะช่วยคุณเต็มที่

พย าย าม หยิ บยื่นทุกสิ่งที่มี เพื่อช่วยคุณ

แต่ทุกสิ่งไม่ใช่อย่ างที่ตาเห็น

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรยกย่อง

หญิงสาวที่ยอม กรำทุ กข์ ทั้งๆ ที่สามารถติจากในวันที่ชายหนุ่มหมดตัว

ชายหนุ่มที่ยอมซื่อสั ตย์ แม้จะมีโอกาสนอกใจภรรย า ในวันที่ฐานะมั่นคง

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรถอยออกห่าง

คนที่พอเห็นใครมีผลประโยชน์ด้วยก็วิ่งเข้ามา

คนที่พอรู้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบ ากก็หลบลิ้หนีหาย

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรปฎิเ ส ธ

เวลาทำงานไม่อิงคุณธรรม

เวลาจัดการเรื่องราวไม่มีความจริงใจ

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ต้องรับผิดชอบ

คนที่ให้กำเนิดเรา

คนที่เราให้กำเนิด

“สำหรับบางคน

ชินกับความใจดี ของคุณ

แต่ไม่เคยเห็นค่า..”

ขอบคุณ : Business link, นุสนธิ์บุคส์