9 นิสั ยฝึกเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอ จะเป็นคนน่าคบหา มองโล กในแ ง่ดี

1. มีพลั งขับเคลื่อนและกระตื อรื อล้ น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตื อรื อล้ น

2. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถู กส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิ กท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

3. ซื่อสั ตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้ อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์

ความเชื่ อหรือทั ศ น ค ติที่ขั ด ต่อความรู้สึกของตัวเอง

4.มองโลกในแ ง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิด บวกเสมอ มีความหวังกับอนาคตและเชื่ อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่า

นี้ส่งผลให้ระดับความเ ค รี ย ด ลดลงด้วยเช่นกัน

5. ใช้ภ าษ าสื่ อส ารเชิ งบวกมากว่าเชิ ง ลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้เกิ ดประโยชน์มาก

กว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิ ดปัญหาตามมา

6. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัด

สินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิ ต ก กั งว ลกับสิ่งที่ยังไม่เกิ ดขึ้น

7. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิ ดทั ศ น ค ติเชิ ง ลบ ทำให้เกิ ดความไม่มั่นใจ

ไม่เชื่ อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

8. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่ านไปทั้งข้อผิ ด พล าดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อ

จะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึด

ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเ ฉพาะความทุ กข์หรือปัญหาจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแ ง่ร้ าย

ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว เองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

 

ขอบคุณ : meokayna