หัดเป็นคนใจกว้างบ้างนะ ความขั ดแย้งในชีวิตน้อย ย่อมมีความสุขมาก ชีวิตจึงรื่นรมย์

คนเราไม่จำเป็นต้องทะเล าะกันเพื่อ “เอาชนะ” ในทุกเรื่องหรอก

ถอยสักก้าว คลื่ นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปมักไ ร้ปลา

คนที่ “ชัดเจน” และ “ตรงเกินไป” ในทุกเรื่อง มักไ ร้เพื่อน

ทะเล าะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ “ความผูกพันก็หมดไป”

ทะเล าะกับคนรัก ต่อให้ชนะ “ความรักก็จื ดจางไป”

ทะเล าะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ “มิ ตรภ าพก็สูญห ายไป”

ทะเล าะกันเพราะ “เหตุผล” ที่เสี ยหายคือ “ความสัมพันธ์”

สีดำ ก็คือสีดำ สีขาว ก็คือสีขาว “ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์” เถอะ

วาง “อคติ” และ “ความยึดติด” ของตนลงเสี ย คุณก็จะกลาย

เป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ าย

เพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้ง “ดี” และ “ร้ าย”

อย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็น มาคิดให้รกใจเปล่า ๆ

เรื่องดี ๆ ก็เก็บไว้ เรื่องร้ าย ๆ ก็ปล่อยผ่าน

ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ

เรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุ กข์ใจ

“คนใจกว้าง” คือคนที่มีความขั ดแ ย้ งในชีวิตน้อย หากเป็นเช่นนั้นแล้ว

ย่อมมีความสุขมาก เป็นคนที่ผู้คนอย ากคบหา ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเสี ยง

หัวเราะของมิตรสห ายเป็นคนที่มีความสมานฉั นท์กับผู้คน จึงสามารถ

ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่วส ารทิศ แล้วจะฝึกตนอย่ างไรให้ใจกว้าง

1. ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

2. เมื่อผู้อื่นทำผิ ด ลองแทนตัวเองเป็นเขา ลองคิดว่า

“ถ้าเป็นเรา” เราต้องการอะไรหลังทำพล าด

3. เปิดโอกาสให้คนผิ ดปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พล าด

4. ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจเจ็ บเป็นเรื่องราวใหญ่โต

5. อยู่กับผู้อื่น เบิกตาให้กว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้ อย

6. ไม่กล่าวตำหนิข้อผิ ดพล าดของคนอื่นอยู่ร่ำไป

7. ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้ อ นี่คือที่มาของ “ความอิจฉา”

8. ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

9. มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

10. อภั ยได้ ลดความระแวงสงสั ยได้ ชีวิตก็สงบ

 

ขอบคุณ : f o r l i f e t h