9 เสน่ห์ที่แท้จริง ที่มีตัวของผู้หญิงอยู่ที่เราจะเลือกใช้ให้ถูกเวลา ไม่ใช่แค่บุคลิกดีกับหน้าตาดี

1. ทำชีวิตให้มีคุณค่า

การกระทำเป็นสิ่งที่ๆ คนเห็นได้ง่าย และยังเป็นสิ่งที่บอกว่า เราเป็นยังไงการทำสิ่งที่มีค่า

คือการทำทุกสิ่งทุกอย่ าง โดยเห็นแ ก่ประโยชน์ส่วนรวมเสมอ

2. หาความรู้ให้กับตัวเองเสมอ

ไม่ว่าจะยุคไหน สมัยไหน ความรู้ยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ผู้หญิงเราให้ดูดีได้

อย่ างไม่น่าเชื่ อ ผู้หญิงที่มีความรู้ นอกจากจะส่งเสริมการทำงานแล้ว

ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนับว่าเป็นเสน่ห์ที่สร้างได้ง่ายๆ

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่คนเราไม่สามารถ ห ลี กเลี่ ยงได้ เพราะฉะนั้น

มันคงจะดีกว่าถ้าเราจะเลือกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ

เพราะนอกจากจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองแล้ว ยังสร้างความสุข ให้กับคนรอบข้างได้ด้วย

4. จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

ก่อนอื่น เราต้องยอมรับก่อนว่า ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะมีข้อ บ ก พร่ อง

ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพียงแต่ต้องเรียนรู็ วิธีการแก้ไขให้ตรงจุด ให้ถูกวิธีเท่านั้นเอง

5. มีความมั่นใจ จงเชื่ อมั่นในตัวเอง

ความเชื่ อมั่น ไม่ใช่ความสวย หากแต่มันเกิ ดจากภายในจิตใจของเรา ความเชื่ อมั่นในตัวเอง

ไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวดีๆด้วยเสื้อผ้าราคาแ พ ง แต่มันคือความเชื่ อมั่น ในความเป็นตัวของตัวเอง ในหนทางที่ถูกต้อง

6. ให้ความเคารพกับผู้อื่น

การเคารพผู้อื่น คือการยอมรับความแ ต กต่าง ยอมรับว่าคนอื่น อาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเราแต่ไม่ได้หมายความว่า

เขาไม่เก่งอะไรเลย เขาอาจจะถนัดในสิ่งอื่นที่เราทำไม่ได้

7. สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน

ก่อนอื่นผู้หญิงต้องแยกให้ออก ระหว่างความเข้มแข็ง กับความแข็งกร้ าว

เพราะผู้หญิงเราสามารถเข้มแข็งได้ภายใต้กิริย าที่อ่อนหวานนะค้า ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่ างหนึ่ง ที่จะพาสาวๆเรา ปังปังปัง

8. มีความพอดีให้กับชีวิต

ทางสายกลางดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะทำกิ จวั ตร ประจำวัน ไปโรงเรียนหรือว่าอะไรก็ตามแม้แต่ย ามแต่งหน้าทำผม

ซึ่งไม่จำเป็นต้องอัดแน่น อัดปัง อัดเวอร์ อะไรขนาดนั้น

ทุกอย่ างตั้งอยู่บนความพอดี อย่ าลืมว่าความเป็นธรรมช าติ คือเสน่ห์ที่สวยที่สุดของ

ผู้หญิงผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเก่ง แต่งตัวเยอะ

9. จงทำเต็มที่กับทุกอย่ าง

คนที่ทำอะไรเต็มที่ มักจะได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คาดหวังเสมอ

และผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปัง วังเวอร์ คือคนที่พย าย ามเต็มที่ในสิ่งที่ตนเองต้องการ การใช้ความรู้

ความสามารถในการทำงาน ในการเรียนจะช่วยเสริมเสน่ห์ ให้ผู้หญิงเราได้อย่ างไม่น่าเชื่ อ

 

ขอบคุณ : y a k r o o k a s e t