เกร็ดความรู้

3 วิธีการออมเงิม ขั้นเทพ ใครชักหน้าไม่ถึงหลัง ฟังทางนี้ วิธีการแก้ปัญหาใช้เงินชนเดือนชนเดือน

1. ฝากเงินกับคนที่ไว้ใจ

หากเราคิดว่าการเก็บเงินไว้ที่ตนเองนั้นไม่ป ล อ ดภั ยเพราะชอบเพลิดเพลินหยิ บเงินไปใช้จ่ายง่าย ๆ จนกระทั่งไม่มีเงินออม

ทางออกที่น่าสนใจ คือ ให้คนใกล้ตัวมาช่วยดูแลเรื่องเงิน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง วิธีนี้ทำให้เราถอนเงินออกมาใช้จ่ายค่อนข้างย ากเพราะก่อนจะถอนออกก็

จะถูกตั้งคำถามมากมายว่า จะนำไปใช้จ่ายอะไร เท่าไหร่ ทำให้เรามีสติ มีเวลาทบทวนการใช้เงินมากขึ้น

2. ตัดบัญชีออมเงินอัตโนมั ติ

เริ่มต้นด้วยการเปิด “บัญชีการออม” แยกออกมาต่างหาก เช่น บัญชีออมทรัพย์ด อ กเบี้ ยสูง บัญชีฝ ากประจำ บัญชีกองทุนรวม

โดยเปิดใช้บริการธน าค าร อ อ นไ ลน์ ตั้งคำสั่งซื้ออั ตโนมั ติโดยโอนเงินจากบัญชีเงินเดือน

เข้าบัญชีการออมทุกสิ้นเดือน เราก็จะจำกัดตนเองให้ใช้เงินตามจำนวนที่เหลืออยู่ในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น

3. วางแผนใช้เงินรายวัน

วิธีนี้เราจะแยกรายได้ไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน จะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทก็ได้ตามที่เราถนัด ในที่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เงินออมและค่าใช้จ่าย

อาจจะแยกย่อยเป็นหนี้สิ น บันเทิ ง การกิน การเดินทาง ฯลฯ โดยแบ่งเงินให้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่เงินเดือนออก

หลายคนอาจจะเริ่มงงว่าควรจะออมเงินวิธีไหนถึงจะดีที่สุด ส่วนตัวมองว่ามันไม่มีวิธีการออมเงินที่ดีที่สุด

เพราะแต่ละคนล้วนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้น วิธีการออมเงินก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนำมาประยุ กต์ใช้กับตนเองอย่ างไรให้เหมาะสม

กับสไ ตล์การใช้เงินของตัวเองมากที่สุด โดยอาจจะใช้หลายวิธีผสมผส านกัน ซึ่งทุกวิธีก็มีเป้าหมายที่เหมือนกัน คือการมีเงินออมและจบปัญหาการใช้เงินเดือนช นเดือน