ข้อคิด

(เขียนไว้ดีมากๆ) บางครั้งเราควรรู้จัก “แพ้ได้..ถอยให้เป็น” ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แ พ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม”

ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน

และช่วยเหลือกันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดื อดร้ อนอะไรให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ

และคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้

ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเสี ยทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า

“ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิ ศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า

ผิ ด อย่าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิ ด พร้อมกับยัดเยี ยดความคิดของเราให้เขา

แล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้

“แ พ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแ พ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสี ยทุกครั้งแล้ว

เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขั ดแ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ ายแ พ้ของผู้แ พ้

ย่อมมีแต่ความเกลี ยดชั งและรอวันเอาคืน แ พ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสี ย

หมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย าก

ฟ าดฟั นเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลี ยด ชั งไปอีกนานแ พ้ให้เป็น

ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสี ยทุกเรื่องแ พ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว

คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไ ร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไ ร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเล าะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเล าะกับเพื่อน

ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห ายไปทะเล าะกันเพราะเหตุผล ที่เสี ยหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสี ย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสี ยบ้าง ในบ้างครั้ง

เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสี ยบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก

เสี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

 

ขอบคุณ : หนังสือ Inspiration Lights Up Your Life